ระบบ HAIMS กับ ระบบ TRAMS
 
<<
  ช่วงอยู่เวรปี่ใหม่ 54 การบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุในระบบ HAIMS จะบันทึกทันทีเหมือนกับระบบ TRAMS ไม่ได้ เพราะต้องรอข้อมูลจากแบบ ส.3-02 ไม่ทราบว่าจะเป็นไรหรือไม่
  : ชาว TRAMS   :2010-12-15 11:17:55.0

  การบันทึกในระบบ HAIMS.doh.go.th เข้าไม่ได้คะแต่ถ้าเข้า HAMIS2010.longdo.com เข้าได้ หน้าจะมีปัญหาคะ
  : ชาว TRAMS ด้วยกัน   : 2010-12-15 14:35:01.0

  ?????????????? haims ??? trams ????????????? ?????? ???
  : ?????   : 2011-02-09 09:38:17.0

  ขณะนี้กำลังตรวจสอบการบันทึกข้อมูล HAIMS และ TRAMS ค่ะ หากถูกต้องตรงกันทั้งสองระบบแล้ว ก็ไม่ต้องบันทึกเข้าระบบ TRAMS ส่วนการบันทึกข้อมูล HAIMS หากยังไม่สมบูรณ์ให้บันทึกร่างไว้ก่อนได้ค่ะ
  : อัชฌาพร ศูนย์ไอซีที สปค.   : 2011-02-15 08:55:31.0

  ????????????????? ???? 2 ????
  : ???????   : 2011-02-22 10:16:37.0

  ?????????? ???? HAIMS ??? ???????? ???? ??????? TRAMS ???? ??????? ?????? ?????????????????? ???????????
  : ???????   : 2011-03-02 11:20:16.0

:
: